چاه‌کن سعودی سرانجام به چاه تروریسم سقوط کرد

باید گفت سعودی‌ها هم به همان چاهی داخل شده‌اند که خود برای منطقه کنده‌اند، هرچند هنوز با ته این چاه فاصله دارند اما از آینده کسی خبر ندارد. داخل شدن به این چاه یقینا برای سعودی‌ها هزینه‌های جدی مادی و معنوی خواهد داشت.

آخرین اخبار