عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی اصفهان مطرح کرد

کسب موفقیت‌ اصفهانی‌ها در ساخت بازی‌های درمانی کودکان / کاهش نگران‌کننده سن اعتیاد و نبود زیرساخت‌ برای رفع آن

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی اصفهان گفت: یکی از مهم‌ترین اهدافی که در ساخت و طراحی این بازی‌ها دنبال می‌کنیم؛ هدفمند کردن بازی بچه‌ها است و کودک به جای چند ساعت بازی بی هدف ، بازی مفید و درمانی انجام دهد.

آخرین اخبار