گزارشی از وضعیت اسف بار سینمای کمدی در ایران

طنز یعنی گریه کردن قاه قاه، طنز یعنی خنده کردن آه آه!

در همین فیلم‌های سوپر مارکتی هالیوودی هم، یک سری اصول و اساس فیلم سازی مدنظر قرار می گیرد. هالیوودی ها در این زمینه، منطق روایی و چارچوب سینمایی را رعایت می‌کنند و یک فرم قابل پذیرش ارائه می‌دهند؛ حتی اگر دست آخر به دنبال ارائه یک مفهوم غنی نباشند.

آخرین اخبار