سلاح گرم جان مرد جوان اشکهرانی را گرفت

درحادثه ای محمد اسماعیلی جوان 22 ساله ی اشکهرانی با اسلحه گرم جان باخت.

آخرین اخبار

تبلیغات