سلاح گرم جان مرد جوان اشکهرانی را گرفت

درحادثه ای محمد اسماعیلی جوان ۲۲ ساله ی اشکهرانی با اسلحه گرم جان باخت.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات