دبیر ستاد اجرایی زکات کشور گفت:

زکات صیانت از وضع اقتصادی مردم و اموال ثروتمندان است

دبیر ستاد اجرایی زکات کشور گفت:زکات تنها برای تأمین زندگی نیازمندان نیست، بلکه باعث صیانت از اوضاع اقتصادی مردم و اموال ثروتمندان است.

آخرین اخبار

تبلیغات