حدیث روز/

فروتنی واقعی در مقابل پدر و مادر چیست؟

نگاهت را جز از سر مهر و دلسوزى به آنان خیره مکن و صدایت را از صداى آنها بلندتر مگردان.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات