حدیث روز/

فروتني واقعی در مقابل پدر و مادر چیست؟

نگاهت را جز از سر مهر و دلسوزى به آنان خيره مكن و صدايت را از صداى آنها بلندتر مگردان.

آخرین اخبار

تبلیغات