چکار کنیم که جوانان را با حقیقت گناه آشنا کنیم تا دافعه ایجاد بشود ؟

چه کنیم که از گناه متنفر شویم و همه رمز همین است و اگر این حل شود همه چیز در این عرصه راحت تر میشود

با یک نگاه کلیک کنید

محققان روشی جدید برای جایگزینی ماوس در کامپیوترها به وجود آورند.

آخرین اخبار

تبلیغات