مجتبی ورپشتی

ماهیت نکاح در حقوق مدنی ایران

ممکن است این تفکر وجود داشته باشد که کلمه خواستگاری کلمه ای است که در عرف توسط مردم استفاده می شود و در قوانین موضوعه هیچ جایگاهی ندارد اما جالب است که بدانیم که این کلمه در ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی به عینه استفاده شده است…

آخرین اخبار

تبلیغات