وزیر نیرو در اصفهان

آب مفیدی را در راستای کشت پاییزه به کشاورزان اختصاص می دهیم

وزیر نیرو از اختصاص آب مفید جهت کشت پاییزه کشاورزان حوزه آبریز زاینده رود در سال 93 خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات