نماینده کشاورزان اصفهان در شورای هماهنگی زاینده رود:

ساماندهی بالا دست رودخانه چشم به راه عملیاتی شدن/ احیای کشاورزی، گاو خونی را زندگی می بخشد

مهدی بصیری گفت: اگر پساب به طول کامل تسویه نشود و دردی را از تالاب دوا نخواهد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات