مجلس دهم، مجلسی انقلابی!؟

۲۰ منهای یک نماینده استان به خط شدند

نمایندگانی که امروز در راس همه امور وکیل مردم شده اند می دانند اصفهان از رتبه های آخر شدن در تخصیص بودجه از بهداشت و درمان پرحاشیه از کمبود امکانات و تجهیزات از محرومیت در جای جای استان خسته شده و اصفهان از قول های بی عمل از کارهای نصفه و نیمه بارها افتتاح شده خسته است.

آخرین اخبار

تبلیغات