رییس اداره آموزش و پرورش جرقویه طی برگزاری نمایشگاه دستاورد سبز کویر

روحیه خود باوری را در جوانان کویر جرقویه ایجاد کنیم

رییس اداره آموزش و پرورش جرقویه علیا گفت: نیاز سنجی منطقه ای را در راه یافتن جوانان به سمت و سوی اشتغال و کار تولیدی از اقدامات اولیه دانشگاههای بومی می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات