معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد

افزایش ۲۰ درصدی شاخص بهره‌وری آب در ۳ سال گذشته

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی کشور نیازمند نسخه سرمایه، تکنولوژی و پایداری با اصل مدیریت‌هاست، گفت: با وجود کم‌آبی در ۳ سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی شاخص بهره‌وری آب را داشته‌ایم.

آخرین اخبار

تبلیغات