نقدی بر یک نمایش سوپرفمینیستی؛

آیا این توهین به شهید ‘عباس دوران’ نیست؟!

نگاه «هم هوایی» کاملا هم سو است با نگاه حاکم در برخی از فیلم های شبه روشنفکرانه سینمای ایران که اصلی ترین هدفگذاری شان تبلیغ اندیشه های اغراق آمیز درباره شرایط اجتماعی و روابط بین زنان و مردان است.

آخرین اخبار

تبلیغات