نمایده مردم استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری

چیرگی فرهنگی دشمن بر کشور، تسلط نظامی و اقتصادی را به همراه دارد

نمایده مردم استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر دشمن بتواند بر کشور چیرگی فرهنگی پیدا کند، به دنبال آن به راحتی ضمن تسلط نظامی و اقتصادی، بر همه منابع و امکانات کشور مسلط خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات