امام جمعه شهر نصرآباد جرقویه سفلی:

معرفت و شعور بر شور عزاداری هامقدم است

امام جمعه نصرآباد گفت: معرفت و شعور بر شور مقدم است و اگر معرفت باشد، شور بیشتر و اثرگذار تر خواهد بود.

آخرین اخبار

تبلیغات