برپایی نماز استسقاء در شهر کوهپایه اصفهان/ تصاویر

بعد از یک پاییز بی سابقه در نباریدن باران در شهر کوهپایه، مردم این شهر برای برطرف شدن خشکسالی نماز استسقا بر پا کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات