مدير درآمد شهرداري اصفهان:

روزانه ۶ ميليارد تومان براي نگهداري شهر هزينه مي شود

مدير درآمد شهرداري اصفهان اظهار داشت: روزانه ۶ ميليارد تومان براي نگهداري شهر هزينه مي شود.

آخرین اخبار

تبلیغات