رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان:

نرخ مشارکت بانوان در فعالیت‌های اقتصادی پایین است

رئیس کمیسیون توسعه توان اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: نرخ مشارکت بانوان در فعالیت‌های اقتصادی پایین است.

آخرین اخبار

تبلیغات