استاد دانشگاه کلمبیا بررسی می کند:

نقش زبان در هدایت فکر

استوارت فایرستین معتقد است «مغالطه اسمی» خطری است که قدرت زبان در هدایت فکر را تهدید می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات