اقتصادمقاومتی؛ اقدام و عمل/

نقش روستاییان در آفرینش اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی برای ایستادگی با هر نوع تهدید و فشارهای موجود و احتمالی آینده بسیار موثر خواهد بود چرا که با اقتصاد مقاومتی است که می توان در برابر تحریم ها مقاومت و مقابله کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات