نوشتار چهارم:

اسطوره هویت ساز اسراییل و یک داستان جنجالی خیالی دیگر

در حال حاضر هولوکاست آخرین بهانه اسراییل جهت رسیدن به سرزمینی در بیت المقدس جهت سکونت است آن ها با “مظلوم نمایی “و “توجیه آواره بودن” در صدد تحمیل خواسته های خود به جامعه جهانی هستند از این دست اسطوره ها در تاریخ اسراییل کم نیستند که در حال حاضر هولوکاست آخرین بازی آن ها در قرن اخیر است.

آخرین اخبار

تبلیغات