هشدار رئیس‌سابق بانک مرکزی نسبت به افزایش۶۰۰هزار میلیاردتومانی نقدینگی؛

چگونه‌اسم رساندن‌نقدینگی به هزارهزار میلیارد تومان رامی‌گذارید کنترل نقدینگی؟/تبعات منفی‌این نقدینگی راخواهید دید

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: وقتی نقدینگی به یکباره از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان به هزار هزار میلیارد تومان می رسد چگونه می توان ادعا کرد که نقدینگی کنترل شده است؟

آخرین اخبار

تبلیغات