معاون حمل و نقل اداره کل راهداری اصفهان خبر داد:

شناسایی نقاط پر حادثه اصفهان در قالب یک مدل آماری

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری استان اصفهان گفت: در قالب یک مدل آماری نقاط پرحادثه اصفهان و عوامل بروز حوادث زیاد در این نقاط مشخص می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات