هشت سال احمدی­ نژاد!

اما میان احمدی­ن ژادی که «رفت» و احمدی­ نژادی که هشت سال پیش در چنین ایامی «آمد»، فاصله بسیار است، و ما بر آنیم که تا حد امکان نگاهی واقع بینانه به تمامیت این فاصله داشته باشم.

آخرین اخبار

تبلیغات