مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

یک‌ میلیون و ۹۰ هزار هکتار از اراضی استان اصفهان در کانون فرسایش باد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: چالش کنونی در برابر کانون‌های فرسایش بادی جلوگیری از تشکیل کانون‌های جدید است.

آخرین اخبار

تبلیغات