عضو انجمن نقاشان اصفهان

چشمه الهام هنرمندان اصفهاني خشك شده است!

يكي از اعضاي انجمن نقاشان اصفهان گفت: زاينده رود چشمه الهام همه هنرمندان اصفهان است كه مدتهاست خشك شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات