دادستان کل کشور مطرح کرد

زمینه‌سازی برنامه‌های دشمن توسط عناصر نفوذی/ تلاش دشمن جهت نفوذ در جامعه روحانیت

دادستان کل کشور گفت: نفود همیشه به معنای جاسوسی نیست و تصور نکنید که عامل نفوذ فقط برای جاسوسی می‌آید تا اطلاعاتی را بگیرد و به دشمن منتقل کند، یک شاخه دیگر از نفوذ این است که عامل نفوذی برای برنامه‌های دشمن زمینه‌ساز و بسترآفرین می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات