صاحب نیوز کارنامه اقتصادی سه ساله دولت را بررسی می کند؛

میراث دولت یازدهم برای آیندگان/ نفس اقتصاد برید

کمبود نقدینگی و کمبود تقاضا دو مشکل بزرگ کشور است، تولید در کشور وضعیت مناسبی ندارد و اصلاحات ریشه ای کمتر انجام شده، تورم کاهش یافته اما این کاهش پایدار نبوده و بیشتر از اینکه ناشی از اقدامات مستقیم دولت باشد، …

آخرین اخبار

تبلیغات