فقط قاتلم باید قصاص شود و تنها او را یک ضربت بزنید

شما و همه فرزندان و خاندانم و هر که این وصیتم به او مى رسد را به تقواى الهى، و نظم در زندگى، و اصلاح بین مردم سفارش مى کنم.

آخرین اخبار

تبلیغات