ناصر افشاری

چگونه اظهار نظر کنیم؟

قرآن سفارش اکید کرده است. که هرگز براساس ظن وحدس به کاری اقدام نکنید و درهمه ی کارها و باورهای خود برعلم و برهان متکی باشید

آخرین اخبار

تبلیغات