دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

پسته های رفسنجان نسبت به خشکی زاینده رود در اولویت قرار گرفته است

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: آبیاری پسته‌های رفسنجان امروز بیش از خشکی زاینده رود در اولویت دولت قرار گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات