دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان:

۶۰۰ میلیون متر مکعب آب برای کشت پاییزه اصفهان تخصیص یابد

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب زاینده رود برای کشت پاییزه امسال کشاورزان اصفهانی باید تخصیص یابد.

آخرین اخبار

تبلیغات