رييس هيئت مديره نظام صنفي شهرستان اصفهان:

انتظار کشاورزان از سفر هیئت دولت به شرق اصفهان برآورده نشد

رييس هيئت مديره نظام صنفي شهرستان اصفهان گفت: شرق اصفهان در سفر رییس جمهور به اصفهان، مورد بی مهری هیئت دولت قرارگرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات