طی برداشت های جدید بالا دست از رودخانه انجام شد:

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در مقابل استانداری/ حواشی

کشاورزان اصفهانی و جمعی از حامیان محیط زیست در جهت بازگرداندن حق آبه اصلی زاینده رود و اجرای کامل مصوبات 9 ماده ای زاینده رود، رو به روی استانداری اصفهان دست تجمع کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات