معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان:

بازگشت 70درصد فرار از منزل ها با كمك پليس به كانون خانواده

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: بيش از 70 درصد كساني كه از منزل فرار مي كنند با كمك كارشناسان و مشاوران پليس به كانون خانواده خود برمي گردند.

آخرین اخبار

تبلیغات