کاهش قدرت خرید مردم در بازار94؛/

چند صدایی قیمت ها و سرگردانی مردم/ تنظیم بازار با مرغ منجمد یک ساله

نسبت به ماه گذشته، بازار شلوغتر است اما در لابلای رفت و آمدها کمتر دستی را میتوان دید که نایلون های خرید در آن مشاهده شود و این نشانگر آن است که قدرت خرید مردم و ارزش ریال کاهش یافته است.

آخرین اخبار

تبلیغات