نظارت به همراه خواب تابستانی؛

برجامی که همه می‌گویند نقض شده و هیئت نظارتی که همچنان ساکت است

با توجه به اهمیت برجام و همچنین اجرای این توافق، جالب آن است که همه مسؤولین در ایران می‌گویند برجام نقض شده و حتی اعضای هیئت نظارت بر برجام صراحتا از عبارت نقض استفاده می‌کنند ولی هیئت نظارت بر اجرای برجام نه عکس‌العملی نشان می‌دهد و نه گزارشی به مردم.

آخرین اخبار

تبلیغات