مسئول اداره راه و شهر سازی جرقویه

تراکم حاشیه ای در جاده های جرقویه علیا مشهود است

مسئول اداره راه و شهر سازی جرقویه گفت: کلیه محور های جاده ی جرقویه و حاشیه های کناری آسفالت دارای تراکم مورد نیاز می باشد و شانه ی خاکی سست وجود ندارد.

آخرین اخبار