مهربان تر از دیوار مهربانی/

4700 جهادگری که تعطیلات خود را در خدمت به محرومان گذراندند

اگر اهداء لباس های استعمال شده و مندرس که با بوق و کرنای رسانه ای مدعیان انسان دوستی “دیوار مهربانی” نام می گیرد نام این اقدام جوانان گمنام انقلابی را چه باید گذاشت…

آخرین اخبار