مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:

اصفهان با کمبود تولید برق مواجه است

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: اصفهان به علت بحران آب با کمبود تولید برق نیز مواجه است.

آخرین اخبار