امام جمعه موقت شهر هرند:

معلمان قدر و منزلت بالایی دارند

امام جمعه شهر هرند گفت: مسئولین تا حد توان باید به این قشر فداکار وزحمت کش خدمت کنند واین قشر هم باید قدر و منزلت خود را بدانند.

آخرین اخبار