دستگیری زنان شیعه در بحرین به بهانه ی تظاهرات

آل خلیفه به دلیل ضعف خود، حتی به زنانی که در منازل خود هستند رحمی ندارد و آنها را دستگیر می کند.

آخرین اخبار