در دانشگاه‌فردوسی برگزار شد

مناظره جنجالی صادق خرازی و رسایی در مشهد

مناظره صادق خرازی و حمید رسایی در مشهد حاوی نکاتی جنجالی و البته خبرساز بود.

آخرین اخبار