استاندار اصفهان:

نظارت از برداشت‌های حوضه آبریز زاینده‌رود به نظام صنفی کشاورزان استان واگذار شود

استاندار اصفهان واگذاری امر نظارت و حفاظت از برداشت‌های حوضه آبریز زاینده‌رود به نظام صنفی کشاورزان استان را امری بسیار مهم و اثربخش خواند و گفت: این امر از مطالبات جدی کشاورزان بوده و برای آنان بسیار حائز اهمیت است.

آخرین اخبار