وضعیت بودجه و اشتغال اصفهان چگونه است؟

در جستجوی مقصر بیکاری

طبق آخرین آمار فرمانداری اصفهان بودجه اشتغال شهرستان اصفهان نسبت به پاییز ۹۶ به یک دوازدهم رسیده است!

آخرین اخبار