مدیر کمیته امداد شهرستان اصفهان خبر داد

تخصیص اعتبارات از قانون بودجه برای رفع مشکلات شرق اصفهان

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان اصفهان گفت: با توجه به مشکلات خاص شرق اصفهان اعتبارات قابل توجهی از قانون بودجه به این امر اختصاص یافت‎ .‎

آخرین اخبار