مدیر کل کمیته امداد شهرستان اصفهان:

طرح های اشتغال زایی گامی جهت خودکفا شدن خانواده های تحت پوشش کمیته است

مدیر کل کمیته امداد شهرستان اصفهان گفت: ایجاد طرح های انفرادی اشتغال با وجود مستمری محدود ماهانه به خانواده های تحت پوشش عاملی جهت خود کفاشدن تحت پوششان در این ارگان است.

آخرین اخبار