مدیر کل کمیته امداد امام خمینی شهرستان اصفهان:

عمده پرداختی زکات به کمیته امداد از شرق اصفهان بود

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی شهرستان اصفهان گفت: بیشتر افرادی که به این کمیته کمک کرده اند از شرق اصفهان بوده اند ولی با توجه به خشکسالی های اخیر برخی از این افراد به کمک این مرکز نیاز پیدا کرده اند.

آخرین اخبار