مدیر کل پست استان اصفهان در بازدید از پست ورزنه:

امید ارائه 15 خدمت جدید پستی به همشهریان را خواهیم داشت

مدیر کل پست استان اصفهان گفت: امیدواریم با توجه به شعار امسال به عنوان نوآوری و ارتقاء کیفیت خدمات پستی بتوان 15 خدمت جدید این اداره را به همشهریان ارائه کرد.

سید سعید رجالی مدیر کل پست استان اصفهان در بازدید از خانواده شهدای شهر ورزنه

دیدار از خانواده شهدا یادآور تکلیفی است که بر عهده ماست

مدیر کل پست استان اصفهان گفت: بازدید از خانواده شهدا علاوه بر ادای دین، گام بسیار مؤثری در جهت شناخت از مسئولیتی است که بر عهده ما واگذار شده تا بتوانیم پاسدار شایسته‌ای برای حفظ ارزش‌های دینی و انسانی باشیم.

آخرین اخبار